STATUT ZDRUŽENJA
PALAZZO DEL CINEMA – HIŠA FILMA
I. POGLAVJE


1. Člen – Poimenovanje
Združenje se imenuje “PALAZZO DEL CINEMA – HIŠA FILMA”.

2. Člen – Sedež
Sedež Združenja je v Gorici na Travniku št. 41 – Piazza della Vittoria.

3. Člen – Trajanje
Združenje traja za nedoločen čas

4. Člen – Namen
Združenje nima pridobitniških namenov; njegov namen je oblikovanje večnamenskega središča z dejavnostjo na avdiovizualnem področju za vso Goriško pokrajino a s privlačno silo tudi na obmejnem območju Slovenije. Zato si Združenje postavlja za nalogo:
a) razvoj raziskovanja na filmskem in avdiovizualnem področju;
b) spodbujanje in širjenje filmske in avdiovizualne kulture (pregledi, publikacije, razstave, prireditve itd.) na krajevni, deželni, vsedržavni in mednarodni ravni;
c) pridobivanje in ohranjevanje originalov s področja avdiovizualnega premoženja, krajevno, deželno, vsedržavno in mednarodno zanimivih izdelkov;
d) kulturno prepletanje med različnimi uporabniki, kot so univezitetno, pokrajinsko in deželno okolje, slovenskega, vsedržavnega in evropskega porekla.

V ta namen Združenje:
poskrbi za ustanovitev, povečanje in nudenje uporabnikom knjižnih in avdiovizualnih fondov;
pridobiva, išče in rešuje, razvršča in ohranja multimedijsko računalniško gradivo, avdiovizualne in fotografske izdelke ter besedila;
okolju se ponuja kot skupna in povezovalna točka za spodbujanje in usklajevanje pobud v stavbi, ki stoji na Travniku št. 41 – Piazza Vittoria;
ponuja v javno, vsedržavno in mednarodno uporabo, krajevno in tudi sicer, svojo dokumentacijo oblikovano v kakršnikoli obliki, katerokoli proizvodnje ali v dvojniku, posredovano v katerikoli tehniki in zagotavlja tehnološko opremo ter tehnično pomoč, ki je potrebna za pregledovanje in svetovanje;
spodbuja razne odnose – z namenom, da se širi avdiovizualna in multimedijska kultura tudi v običajnih oblikah in kot storitev – s šolskimi ustanovami, krajevnimi upravnimi ustanovami, knjižničnimi omrežji, strukturami stalnega izobraževanja, združenji in zavodi zasebnega značaja brez pridobitniških namenov na vsedržavni ravni in v tujini;
izvaja raziskovalne dejavnosti na področju multimedijske tehnologije in tudi avdiovizualne komunikacije ter objavlja pridobljena spoznanja;
zaradi ovrednotenja svojega premoženja proizvaja avdiovizualne in multimedijske izdelke, tudi s sodelovanjem drugih osebkov, tako javnih kot zasebnih, ter zagotavlja njihovo širjenje na deželni, meddeželni in vsedržavni ravni kot tudi uporabo v skladu s statutarnimi nameni;
načrtuje in uresničuje izdajateljske dejavnosti;
sodeluje z institucionalnimi dejavniki, javnimi in zasebnimi – tudi v tujini, v okviru skupnih pobud na področju avdiovizualnih in multimedijskih dejavnosti ter pri tem izvaja tudi proizvodne dejavnosti.
Združenje sme izjavati vse poteze in vse posle, tudi nepremičninskega in finančnega značaja, kot tudi sprejeti vse ukrepe, ki so potrebni ali koristni za doseganje svojih ciljev in za zaščito premoženja Združenja; v ta namen se poslužuje lahko tudi skladov, ki izhajajo iz javnih ter zasebnih zavodov in ustanov.
Za zasledovanje svojih ciljev se Združenje praviloma poslužuje kot operativnih jezikov italijanščine in slovenščine ter angleščine kot jezika za mednarodne stike zato, da se uporabniki različnih narodnosti lahko poslužujejo gradiva in dejavnosti brez vsakršnih zaprek.

II. POGLAVJE

ČLANI


5. Člen Člani
Število članov je neomejeno.
Članice Združenja so lahko javne in/ali zasebne ustanove, ki kažejo zanimanje za dejavnosti Združenja.
Vsi člani imajo enake pravice in enake dolžnosti v odnosu do Združenja. Vsak član ima pravico do enega volilnega glasu.
Pristop v Združenje velja za neomejen čas in ni ga mogoče opredeliti za začasno obdobje.
Pristop v Združenje pomeni za člana pravico do volilnega glasu na Občnem zboru v zvezi z vsemi sklepi, vključno z odobritvijo in spremembami Statuta ter pravilnikom kot tudi za imenovanje upravnih organov Združenja.

6. Člen Včlanjevanje
Včlanjevanje poteka s prošnjo zainteresiranih oseb in s predstavitvijo dveh že vpisanih članov.
O prošnji za včlanjevanje sklepa Občni zbor soglasno in njegove odločitve so nepreklicne ter ne potrebujejo obrazložitve.
Včlanjevanje velja od 1. januarja tistega leta, v katerem je prošnja bila sprejeta.
Ob včlanjenju je nov član dolžan plačati, če je to predivdeno, vpisnino v višini, ki jo v ta namen določi Občni zbor.

7. Člen Dolžnosti članov
Član je dolžan:
spoštovati Statut, morebiten notranji pravilnik in sklepe, ki jih pravnomočno sprejemajo upravni organi Združenja;
dejavno se udeleževati dejavnosti Združenja;
obdržati neoporečno vedenje znotraj Združenja;
Vplačilo ne oblikuje novih pravic soudeležbe in posebej ne ustvarja nedeljivih deležev soudeležbe, ki bi bili prenosljivi na tretje osebe.

8. Člen Izguba značilnosti člana
Značilnost člana, ki jo je nemogoče prenesti v nobenem primeru na druge osebe, se izgubi:
zaradi ukinitve;
zaradi odstopa;
zaradi izključitve.

9. Člen Odstop
O odstopu je potrebno obvestiti v pisni obliki Izvršni odbor vsaj tri mesece pred zaključkom leta.

10. Člen Izključitev
Izvršni odbor sklepa o izključitvi člana, ki na kakršenkoli način – tudi etično – odškoduje Združenje ali pa podžiga spore ali nered med članstvom oziroma ne izpoljuje obveznosti, ki jih predvideva ta Statut in jih je sprejel v odnosu do Združenja.
Do izključitve lahko pride tudi zaradi neustreznosti ali nevrednosti oziroma zaradi kateregakoli drugega težkega vzroka.

11. Člen Nepovratnost prispekov
Član, ki zaradi katerakoli vzroka preneha s pripadnostjo Združenju, nima pravice do povračila prispevkov, ne glede na vzrok njihovega vplačila.

III. POGLAVJE
PREMOŽENJE

12. Člen Premoženje
Premoženje Združenja sestavljajo:
premičnine in nepremičnine v lasti Združenja;
dodelitve, volila in zapuščine članov ali tretjih oseb;
prispevki in subvencije javnih uprav, krajevnih uprav, bančnih zavodov in na splošno drugih ustanov;
morebitni rezervni skladi, ki se oblikujejo z obračunskimi ostanki;
vsi ostali prihodki, ki prispevajo k aktivi Združenja.

13. Člen Poslovno leto
Poslovno leto se zaključi vsako leto 31. decembra.
V roku šestdesetih dni od konca vsakega poslovnega leta bo Izvšni odbor pripravil osnutek obračuna in proračuna za naslednje poslovno leto.
V 15 (petnastih) dneh pred Občnim zbirom in petnajst dni po odobritvi morata najprej osnutek obračuna in nato njegovo besedilo biti na razpolago na sedežu Združenja za člane, ki bi ju radi pregledali ali bi želeli imeti po en izvod.
Združenje ne sme porazdeljevati, pa čeprav v posredni obliki, dobičkov ali upravnih ostankov, ne glede na njihovo formalno opredelitev, kot tudi ne skladov, rezerv ali glavnice v času obstoja samega Združenja, kot tudi ne po njegovem morebitnem razpustu, razen v primeru, ko bi njihovo namembnost ali porazdelitev narekovala zakonodaja.

IV. POGLAVJE
ORGANI ZDRUŽENJA


14. Člen Organi Združenja
Organi Združenja so:
Občni zbor članov;
Izvršni odbor;
Znanstveni odbor, če je imenovan;
Nadzorni odbor, če je imenovan.

V. POGLAVJE
OBČNI ZBOR


15. Člen Sklic
Izvršni odbor skliče Občni zbor vsaj enkrat na leto in sicer do 30. aprila za odobritev obračuna in proračuna in za morebitno obnavljanje zadolžitev.
Občni zbor je poleg tega potrebno sklicati vsakič, ko Izvršni odbor oceni, da je potrebno, ali ko pisno njegov sklic zahteva deset odstotkov članov.
Sklic poteka s plakati, ki jih je potrebno razobesiti v prostorih, kjer ima Združenje svoj sedež, vsaj osem dni pred zborovanjem.
Na njih je potrebno navesti kraj, dan in uro zborovanja, seznam s točkami dnevnega reda in datum morebitnega drugega sklica.
Občni zbor se lahko skliče tudi izven sedeža Združenja, a vsekakor v mestu, kjer ima Združenje svoj sedež.

16. Člen Pristojnosti Občnega zbora
Občni zbor sklepa:
smernicah in splošnih dejavnosti Združenja;
obračunu in proračunu;
imenovanju članov Izvršnega odbora in Nadzornega odbora;
imenovanju Predsednika in Podpredsenika Izvršnega odbora;
spremembah ustanovitvene listine in Statuta;
razpustu Združenja in o imenovanju stečajnih upraviteljev;
vsem ostalem, kar mu pripisuje Statut;
vseh ostalih vprašanjih, ki jih Izvršni odbor predloži v odobritev.

17. Člen Udeležba in predsedništvo na Občnem zboru
Pravico do udeležbe na Občnem zboru imajo vsi člani.
Vsak član se udeleži Občnega zbora v osebi pravnega predstavnika pro tempore ali preko osebe, ki je namensko pooblaščena. Vsekakor pa sme član, ki se Občnega zbora ne more udeležiti, pooblastiti v pisni obliki nekega drugega člana, ki naj ga predstavlja. Prepovedano je kopičenje več kot dveh pooblastil.
Predsednik Občnega zbora je pristojen, da ugotovi pravico do udeležbe na zborovanju – tudi v zvezi s pooblastili.

18. Člen Predsedovanje Občnemu zboru
Občnemu zboru predseduje Predsednik Izvršnega odbora ali, v primeru njegove odsotnosti oziroma zadržanosti Podpredsednik; če je tudi slednji odsoten, imenuje Predsednika sam Občni zbor članov.
Predsednik Občnega zbora imenuje tajnika in, če mu to ustreza, dva skrutinatorja.
Sklepi Občnega zbora morajo biti navedeni v zapisniku, ki ga podpišejo Predsednik, tajnik in (če sta imenovana) dva skrutinatorja.

19. Člen Sklepi
Občni zbor sklepa v prvem in drugem sklicu z absolutno večino prisotnih ob najmanjši možni prisotnosti 3/5 članov.
Za spremembe tega Statuta, za sklepanje o razpustu Združenja, za imenovanje enega ali več stečajnih upraviteljev in za porazdelitev premoženja je potrebno privoljenje 4/5 (štirih petin) članov.

VI. POGLAVJE
UPRAVLJANJE IN PREDSTAVNIŠTVO


20. Člen Izvršni odbor
Združenje vodi Izvršni odbor, ki ga sestavljajo od 3 (tri) do 7 (sedem) članov, ki jih imenuje Občni zbor. Pravico do imenovanja po enega člana Izvršnega odbora člani ustanovitelji in tisti, ki so izrecno imenovani v ustanovni listini.
Člani Izvršnega odbora ostanejo na zadolžitvi 3 (tri) leta in jih je mogoče ponovno izvoliti.
V primeru, da zmanjkajo eden ali več članov Odbora pred zapadlostjo mandatnega obdobja, poskrbi Izvršni odbor za njihovo zamenjavo z imenovanjem drugih oseb. Tako izvoljeni člani Izvršnega odbora ostanejo na zadolžitvi do naslednjega Občnega zbora.

21. Člen Predsedstvo Izvršnega odbora
Če ni za to poskrbel Očbni zbor, potem Izvršni odbor imenuje med svojimi člani Predsednika in lahko imenuje, če tega ni že storil Občni zbor, Podpredsednika, ki nadomešča Predsednika v primeru odsotnosti ali zadržanosti.

22. Člen Sestanki in sklepi Izvršnega odbora
Glavni odbor se sestane vsakokrat, ko njegov Predsednik oceni, da je potrebno, ali, ko sestanek predlagata vsaj dva njegova člana, vsekakor pa vsaj enkrat na leto, da sklepa o proračunu in obračunu glede na njuno predložitev Občnemu zboru.
Za veljavnost sklepov je potreben glasovalni pristanek večine članov; v primeru enakega števila glasov prevlada glas predsedujočega.
Odboru predseduje Predsednik, v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti pa Podpredsednik, v primeru odsotnosti obeh pa po letih najstarejši član.
O sejah Odbora se vodi zapisnik v posebni knjigi, ki ga podpišeta Predsednik in tajnik.

23. Člen Pristojnosti Izvršnega odbora
Izvršni odbor ima najširša pooblastila za redno in izredno vodenje Združenja in sicer brez omejitev. Odbor oblikuje morebiten pravilnik o delovanju Združenja, ki ga morajo spoštovati vsi člani.
Zaradi uresničevanja ciljev Združenja in operativnega vodenja dejavnosti se Izvršni odbor lahko poslužuje zaposlenega osebja in/ali plačanih ali neplačanih zunanjih sodelavcev, pri čemer poskrbi za večjezično izvajanje namenov Združenja.
Izvršni odbor lahko imenuje ravnatelja in/ali svoje predstavnike za posamezne naloge.

24. Člen Naloge Predsednika Izvršnega odbora
Podpis in predstavništvo Združenja pred tretjimi osebami in sodnijo sta v pristojnosti Predsednika Izvršnega odbora in, v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti, Podpredsednika.
Izvršni odbor lahko pooblasti za predsedništvo Združenja odgovornega za njegovo vodenje.
Predsednik lahko pooblasti enega ali več članov odbora za del svojih nalog in lahko imenuje svoje predstavnike za izvajanje posameznih zadolžitev ali vrste zadolžitev.
Predsednik nadzoruje izvajanje sklepov Občnega zbora in Izvršnega odbora.

VII. POGLAVJE
STROKOVNI ODBOR


25. Člen Sestava in naloge
Izvršni odbor lahko imenuje Strokovni odbor, ki ga sestavlja od 2 (dva) do 10 (deset) članov in ima posvetovalne zadolžitve v zvezi z raziskovalnimi smernicami na področju, ki sodi v delokrog Združenja.

VIII. POGLAVJE
NADZORNI ODBOR


26. Člen Sestava
Če je imenovan, sestavljajo Nadzorni odbor 3 (trije) člani, ki jih izvoli Občni zbor članov, da nadzirajo vodenje Združenja.
Nadzorniki ostajajo na svoji zadolžitvi 3 (tri) leta in jih je mogoče ponovno izvoliti; njihova naloga je, da preverjajo redno upravljanje računovodstva Združenja, pripravijo poročilo o letnih obračunih, smejo preverjati stanje blagajne in obstoj vrednosti ter vrednostnic v lasti Združenja in smejo v vsakem trenutku tudi posamezno pregledovati in nadzirati potek dela.

IX. POGLAVJE
RAZPUST


27. Člen Razpust
O razpustu Združenja sklepa Občni zbor, ki poskrbi za imenovanje enega ali več stečajnih upraviteljev na načine in z veljavnostjo glasovanja, ki jih predvideva prejšnji 19. člen.
Premoženje, ki ostane po stečaju, je obvezno dodeliti v skladu s sklepom Občnega zbora, ki odloči o razpustu, drugemu združenju, ki ima podobne namene ali zasleduje cilje javne koristi.

X. POGLAVJE
SPLOŠNA DOLOČILA


28. Člen Notranji pravilnik
Tehnično in upravno dejavnost Združenja ureja notranji pravilnik, ki ga pripravi Izvršni odbor in odobri Občni zbor.
Z istim pravilnikom se tudi opredelijo načini vpogleda in urejanja knjižnih in avdiovizualnih fondov, o katerih je govor v prejšnjem 4. členu.

Vse zadolžitve v Združenju so brezplačne.

30. Člen Priklici
Za vse, česar ne predvideva izrecno ta Statut, veljajo zakonski predpisi, ki urejajo to področje.