Brezplačna izposoja DVD-jev in knjig

Čitalniška izposoja periodičnega tiska

Reference/svetovanje, informacije in usmerjanje

Medknjižnična izposoja in dostava dokumentov

VPIS


Vpis je brezplačen in odprt vsem. Dovolj je, da izpolnite vpisno polo. Kartica je osebna in se jo lahko uporablja v ostalih treh mediatekah Furlanije-Julijske krajine: Mediateka Cinemazero iz Pordenona, Mediateka La Cappella Underground iz Trsta in Mediateka “Mario Quargnolo” iz Vidma.

ŠTUDIJSKA SOBA


Mediateka.GO ima udobno študijsko sobo odprto od jutra, kjer lahko dostopite prosto do interneta. Soba je opremljena z brezplačnim internetom tmedia.live guest.

DARK ROOM


V naši temni sobi (dark room) so na razpolago trije video postaje za ogled filmov le v popoldanskih urah.

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

Če uporabnik, prijavljen v naši knjižnici, potrebuje gradivo, ki obravnava kinematografske, avdiovizualne in/ali fotografske vsebine, slednje pa ni na voljo v okoliških knjižnicah, mu ga lahko zaposleni v knjižnici Mediateca.GO »Ugo Casiraghi« zlahka priskrbijo.

Medknjižnična izposoja ne zajema avdiovizualnega gradiva (DVD-jev, Blu-ray diskov …).

Izposoja je običajno brezplačna, nekatere knjižnice pa za storitev zaračunajo stroške. Uporabnik bo o tem pravočasno obveščen.

Navodila za uporabnike

Prošnje za prejem gradiva sprejemamo le po elektronski pošti (info@mediateca.go.it). Uporabniki morajo v prošnji navesti naslednje podatke:
• osebne podatke, svoj kontakt in številko knjižnične izkaznice
ter
• podatke o knjigi, ki jo želijo prejeti (avtorja, naslov, založbo, leto izdaje).

Uporabniki si lahko izposodijo največ tri knjige naenkrat, pri čemer rok izposoje določi knjižničar.

Če uporabnik naslovi prošnjo na knjižnice, ki ne nudijo brezplačne izposoje, mora sam poravnati poštnino.

Če njegovi prošnji ni mogoče ugoditi, bo uporabnik o tem obveščen po elektronski pošti.

Zaposleni v knjižnici bodo uporabnika obvestili, ko bo naročeno gradivo na voljo. Gradivo lahko prevzame največ sedem dni po prejemu obvestila. Rok izposoje velja od prispetja gradiva v knjižnico.

Po poteku roka izposoje knjižnica vrne gradivo tudi v primeru, da ga uporabnik ni prevzel, pri čemer mora slednji vsekakor poravnati morebitne stroške.

Uporabnik lahko prošnjo za izposojo prekliče kadarkoli. Če je ob preklicu knjižnica uporabniku že poslala naročeno gradivo, mora slednji poravnati morebitno poštnino.

Uporabnik mora spoštovati pogoje izposoje in je osebno odgovoren v primeru izgube ali poškodbe izposojenega gradiva.

Uporabnik mora gradivo vrniti v predvidenem roku. Če uporabnik ne upošteva predvidenih rokov, za določen čas ne bo mogel koristiti storitev, ki jih ponuja mediateka.

Navodila za knjižnice / mediateke

Dokumentarno gradivo, hranjeno v knjižnici Mediateca.GO »Ugo Casiraghi«, je na voljo vsem italijanskim knjižnicam / mediatekam.
Izposoja gradiva je brezplačna za vse knjižnice, ki tudi same nudijo brezplačno izposojo.

Rok izposoje je 30 dni od prispetja gradiva v knjižnico. Če gradivo ni bilo rezervirano, lahko rok izposoje podaljšate še za 15 dni.

Knjižnica, ki je zaprosila za gradivo, prevzema vso odgovornost zanj. Če izgubi ali vrne poškodovano gradivo, bo morala nabaviti novo.

Naročeno gradivo bo dostavljeno po pošti kot priporočena pošiljka. Na enak način bomo gradivo vrnili.

Prošnje za prejem gradiva sprejemamo le po elektronski pošti (info@mediateca.go.it).
Če želite prejeti gradivo iz Casiraghijevega sklada, se obrnite na Goriško državno knjižnico: bs-ison.prestitointerbibliotecario@beniculturali.it

**
DOSTAVA DOKUMENTOV

Knjižnica zagotavlja dostavo gradiva, ki je v njeni lasti. Uporabniki lahko zaprosijo za dostavo celotne publikacije ali za del le-te (npr. za članek iz periodičnih publikacij, esej, poglavje iz knjige ali prispevek v zborniku).

Storitev je namenjena italijanskim knjižnicam in uporabnikom, ki so prijavljeni v Deželni sistem mediatek Furlanije Julijske krajine.

Če nek članek oz. esej ni na voljo v knjižnicah v deželi FJK, ga bo uporabnik prejel v elektronski obliki.

Dostava dokumentov poteka v skladu z veljavno zakonodajo o avtorskih pravicah (do 15 % posamezne knjige oz. periodične publikacije). Dokumenti so na voljo izključno za študijske in raziskovalne namene ter so za osebno uporabo.

Dostava poteka izključno v elektronski obliki, in sicer po elektronski pošti.

Vaše prošnje bomo obravnavali v najkrajšem možnem času.

Storitev ni na voljo za profitne osebe in organizacije.

Glede na posebnost naše ustanove bomo sprejemali samo prošnje za dokumente, vezane na kinematografijo ter avdiovizualno in fotografsko gradivo.

Navodila za uporabnike

Prošnje za prejem gradiva sprejemamo le po elektronski pošti (info@mediateca.go.it). Uporabniki morajo v prošnji navesti naslednje podatke:
• osebne podatke, svoj kontakt in številko knjižnične izkaznice
ter
• podatke o dokumentu, ki ga želijo prejeti v digitalni obliki (avtorja, naslov, založbo, leto izdaje ali naslov članka / številke strani).

Če knjižnica, ki nam posodi gradivo, zahteva povračilo stroškov za skeniranje in pošiljanje, stroške krije uporabnik.

Uporabnik bo po elektronski pošti obveščen, če je gradivo na voljo, nakar bo prejel kopijo naročenega gradiva v digitalni obliki.

Vsak uporabnik lahko zaprosi za dostavo dokumentov največ trikrat na teden.

Navodila za knjižnice / mediateke

Za knjižnice in mediateke je storitev brezplačna, saj je knjižnica Mediateca.GO »Ugo Casiraghi« vključena v sistem medknjižnične izposoje.

Prošnje za prejem gradiva sprejemamo le po elektronski pošti (info@mediateca.go.it). Vsaka prošnja mora vsebovati podatke, ki omogočajo identifikacijo iskane publikacije (avtorja, naslov, založbo, leto izdaje, številke strani, ki jih potrebujemo).

Naročenega gradiva ne pošiljamo v papirnati obliki, po faksu ali priporočeni pošti.

PRAVILNIK MEDIATEK FJK
Deželni sistem mediatek Furlanije – Julijske krajine, katerega članica je tudi Mediateca.GO »Ugo Casiraghi«, uporablja naslednji pravilnik.

VČLANITEV
Včlanitev v sistem mediatek Furlanije – Julijske krajine, ki daje pravico do dostopanja do storitev, ki jih sistem ponuja, je brezplačna.

ČLANSKA IZKAZNICA
Članska izkaznica se izda na ime člana in je kot taka osebna ter je ni mogoče odstopiti tretjim osebam.
Za včlanitev je treba izpolniti in podpisati vpisni obrazec ter hkrati predložiti veljaven osebni dokument. Član mora mediateki, v katero je včlanjen, obvezno sporočiti vsako spremembo naslova ali telefonske številke.
Včlanijo se lahko vsi, vendar pa potrebujejo mladoletne osebe pred dopolnjenim šestnajstim letom starosti podpis enega od staršev.

IZPOSOJA
Avdiovizualno gradivo in knjige si lahko izposodijo le uporabniki, ki so dopolnili 16 let. Člani, ki še niso dopolnili 16 let, potrebujejo pooblastilo osebe, ki je ob izdaji članske izkaznice nosilka starševske odgovornosti do mladoletnika.
Izposojevalec prevzame odgovornost za pravilno uporabo izposojenega gradiva (DVD, VHS in/ali knjige) v skladu z veljavnimi predpisi s področja avtorskih pravic.

Avdiovizualno gradivo
Vsak član ima lahko hkrati izposojeni največ 2 avdiovizualni gradivi za največ 7 koledarskih dni vključno s prazniki, z možnostjo podaljšanja za nadaljnje 3 dni po vnaprejšnjem dovoljenju mediateke. Omejitve podaljšanja izposoje: rezerviranega gradiva ni mogoče podaljšati.
Za izposojo je mogoče rezervirati 1 avdiovizualno gradivo, ki čaka na prevzem uporabnika 3 dni po vračilu s strani prejšnjega člana in po prejemu elektronskega obvestila o razpoložljivosti želenega gradiva za izposojo s strani mediateke, kjer se gradivo nahaja. Rezervirati je mogoče le gradivo, ki je trenutno izposojeno.
Avdiovizualno gradivo, ki je na voljo za izposojo, je navedeno na ustreznih seznamih, ki si jih je mogoče ogledati v mediatekah in se izposoja v skladu z določbami Zakona št. 633/41 o avtorskih pravicah po 18 mesecih od dajanja DVD ali VHS medija na trg. Roki za prenehanje izposoje gradiva so ustrezno označeni na seznamih za vpogled. Gradivo, ki ni na voljo za izposojo (slabo ohranjena ali redka dela), je na voljo za vpogled na video terminalih v mediatekah v času njihovega poslovanja. Katalog avdiovizualnega gradiva s pripadajočimi tehničnimi listi si je mogoče ogledati tako na video terminalih za člane kot na papirnatih nosilcih v mediatekah.

Knjižno gradivo
Člani sistema mediatek Furlanije – Julijske krajine imajo lahko hkrati izposojene največ 3 knjige, katerih izposoja je dovoljena, za največ 30 dni. Na zahtevo uporabnika in na podlagi izrecnega soglasja mediateke je mogoče izposojo gradiva enkrat podaljšati za največ 15 dni. Omejitve podaljšanja izposoje: rezerviranega gradiva ni mogoče podaljšati.
Za izposojo je mogoče rezervirati 1 knjigo, ki čaka na prevzem uporabnika 3 dni po vračilu s strani prejšnjega člana in po prejemu elektronskega obvestila, da je na voljo za izposojo. Rezervirati je mogoče le gradivo, ki je trenutno izposojeno.
Mediateka ne izposoja časopisov, knjižnih del izpred leta 1970, arhivskega gradiva, redkih ali slabo ohranjenih del, enciklopedij, zgodovinskih del o kinu, priročnikov, slovarjev, letopisov in katalogov.
Katalog knjižnega gradiva je na vpogled za javnost na video terminalih.

UPORABA INTERNETA
Načini dostopanja do interneta
Mediateke, ki so članice sistema, ki to storitev ponuja, omogočajo prost dostop do interneta vsem svojim članom.
Od vstopa v veljavo Uredbe z zakonsko močjo št. 144 dne 27. julija 2005 (Nujni ukrepi za boj proti mednarodnemu terorizmu) je mediateka dolžna preveriti istovetnost oseb, ki dostopajo do telematskih storitev, spremljati uporabo postaj in arhivirati podatke o brskanju (glej www.parlamento.it/leggi/05155l.htm).
Za dostop do storitve je torej treba osebju predložiti člansko izkaznico mediateke in veljaven osebni dokument, ki ga uslužbenci zabeležijo, fotokopirajo in arhivirajo.
Za vsako sejo brskanja se elektronsko zabeleži datum, čas in uporabljeno postajo.
Podatke o uporabi postaj in elektronski register povezav hrani mediateka strogo zaupno, ob upoštevanju veljavne zakonodaje s področja varovanja osebnih podatkov, in se jih sme razkriti le sodnim organom.
Storitev je na voljo v času poslovanja mediateke.

Cene
Uporaba interneta je brezplačna.
Pravila vedenja in odgovornost uporabnikov
Vsak uporabnik internetnih storitev mora ravnati v skladu z načeli etike in s pravili primerne uporabe interneta. Interneta se ne sme uporabljati za namene, ki jih veljavna zakonodaja prepoveduje. Uporabnik je neposredno civilno in kazensko odgovoren za uporabo internetnih storitev v mediateki v skladu z veljavnimi zakoni. Odgovornost zajema tudi kršenje zakonodaje o varovanju osebnih podatkov, zaščitenih dostopih, avtorskih pravicah in uporabniških licencah.
Prepovedane so dejavnosti, ki ogrožajo pravilno delovanje omrežja. Prepovedano je tudi spreminjanje, odstranjevanje ali poškodovanje nastavitev programske in strojne opreme računalnikov mediateke, nameščanje programov in/ali shranjevanje datotek z omrežja ali z optično-magnetnih medijev na trde diske računalnika ter ugašanje ali ponastavljanje računalnikov.
Mladoletnim osebam uporaba interneta ni dovoljena.

Sankcije
V primeru nepravilne uporabe storitve in kršenja pravil iz tega pravilnika lahko osebje mediateke prekine sejo.
Hude kršitve lahko pristojna oseba mediateke prijavi pri pristojnih organih. Stroške morebitnih poškodb opreme in omrežja je treba povrniti.

ČITALNIŠKA RABA
Uporabniki si lahko tako multimedijsko gradivo kot objavljene knjige in časopise ogledajo v postajah mediatek.

POMOČ IN SVETOVANJE
Osebje v mediatekah je uporabnikom na voljo za svetovanje, nudenje informacij in usmerjanje. Pomoč pri iskanju se, razen v primeru posebnih zahtev, zagotovi neposredno ob povpraševanju.

SANKCIJE
V primeru zamude pri vračilu izposojenega gradiva se uporabniku prepove nadaljnja izposoja za obdobje, ki je enako številu dni prekoračitve roka izposoje. Na primer, v primeru 7-dnevne zamude pri vračilu izposojenega gradiva se uporabniku prepove izposoja za nadaljnjih 7 dni. Uporabnik, ki ne vrne pravočasno DVD plošče ali knjige, ki si jo je izposodil, prejme v 3 dneh opomin po telefonu ali elektronski pošti. Če je zamuda daljša od 2 mesecev, se uporabnika prijavi vsem mediatekam v Furlaniji – Julijski krajini.

POŠKODBA GRADIVA
Avdiovizualno gradivo, knjige in revije morajo uporabniki vrniti v enakem stanju, v kakršnem so si jih izposodili. V primeru poškodbe avdiovizualnega ali knjižnega gradiva mora uporabnik povrniti mediateki stroške za nadomestitev poškodovanega gradiva. Pri dokumentih, ki niso na prodaj, mora povrniti njihovo tržno ceno/vrednost. Poškodovano gradivo ostane last mediateke.

Študijska soba je namenjena zlasti uporabnikom mediateke Mediateca.GO »Ugo Casiraghi« in deželnega sistema mediatek Furlanije – Julijske krajine ter študentom univerze.

Uporabniki študijske sobe morajo upoštevati naslednji pravilnik:

 1. študijska soba (vstop z dvorišča, posvečenega Darku Bratini) je odprta od ponedeljka do petka od 10.00 do 19.00;
 2. uporabniki študijske sobe lahko študirajo v okolju, ki ugodno vpliva na njihovo koncentracijo in sposobnost pomnjenja ter uporabljajo prenosnike z baterijskim napajanjem ali vključene v eno od omrežnih vtičnic, ki so na voljo v prostoru;
 3. v študijski sobi je na voljo brezplačna povezava Wi-Fi (dostopna točka Wi-Fi);
 4. uporaba mobilnih telefonov je dovoljena le v tihem načinu;
 5. v študijski sobi se zahteva tišina oziroma tiho govorjenje, ki ne moti drugih uporabnikov med učenjem;
 6. v študijsko sobo ni dovoljeno vstopati ali se v njej zadrževati iz drugačnih razlogov, kakor za študij; prav tako je prepovedano tako vedenje, ki je škodljivo ali moteče, nepravilno ali nesramno do drugih uporabnikov in do zaposlenih; uporabniki študijske sobe se obvezujejo, da se bodo vedli kraju primerno ter da s svojim vedenjem ne bodo motili drugih uporabnikov pri njihovem delu ali jim škodovali;
 7. v študijski sobi ni dovoljeno jesti ali piti;
 8. uporabniki študijske sobe sami odgovarjajo za osebne predmete, ki jih prinesejo vanjo ali v njej pustijo;
 9. GO »Ugo Casiraghi« si pridržuje pravico do začasne prekinitve zagotavljanja storitev študijske sobe za omejena časovna obdobja zaradi uporabe slednje za druge dejavnosti;
 10. zaposleni so na voljo uporabnikom in lahko iz študijske sobe odstranijo moteče osebe, ki ne upoštevajo določb tega pravilnika;
 11. v primeru neupoštevanja določb tega pravilnika in nepravilne uporabe prostorov je uporabnik takoj odstranjen iz študijske sobe ali pa se mu začasno ali trajno prepove vstop vanjo, v najhujših primerih pa se ga prijavi organom javne varnosti;
 12. ta pravilnik je izobešen na takem mestu, da se vsi uporabniki študijske sobe lahko z njim seznanijo.